(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

၀ိေရာဓိ

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ခန္း၀အေရာက္ ၊ လက္ကိုေျမွက္မွ
ေခါက္မည့္တံခါး ၊ ငါ့အားဆီးၾကိဳ
မ်က္ရည္စိုနဲ႕  ပါတကား ။

ေနကားမထိုး ၊ ေလမတိုးပဲ
ပန္းမ်ိဳးထိုမွ် ၊ ညိွဳးခဲ့ရလွ်င္
အသြင္ဘယ္သို႔  ရွိေလျပီ ။

အျပစ္မဆို ၊ ေမာင့္ရင္ခိုကြယ္
ဆိုမည္ၾကံ စဲ ၊ မုတ္သုန္ထဲမို႔
ေမာင္လည္း ရင္နာခဲ့ရ၏  ။


အျပည့္အစံုသို႔