(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ငါ့ ဌာေန

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ခြက္ထုိးဆင့္ခံ
မိုးသံဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း
ထိုလူျပိန္းတို႔ ထခုန္ခ်ိန္။

ကၽြန္စိတ္ ကၽြန္ဟန္
ကၽြန္သံမေပ်ာက္
ေမွ်ာ္ ေထာက္ ခို စား
လူျပိန္းမ်ားသည္  ငါ့ဌာနီ။ 


အျပည့္အစံုသို႔