(သိလို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး..တတ္လို႔ေရးျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး ပင့္သက္ရွည္ေျပေစေတာ့လို႔... ေျဖေလ်ာ့တဲ့ေနရာေလးပါဗ်ာ)

ကၽြန္ေတာ္မပိုင္ေသာ မနက္ျဖန္

Posted by: ေႏြေတးရွင္ (မင္းဧရာ) / Category:

ငါ ဆိုတဲ့ မာန္တစ္တိုင္နဲ႕
မနက္ျဖန္ကို သင္ ပိုင္သလား။

ဆြဲကိုင္လိုက္စမ္းကြယ္
မဆံုးေသးတဲ့ ဒီပန္းတိုင္
အရွံဳးအႏိုင္ေတြ မလိုပါဘူး။
 
အရိုးျဖိဳင္ျဖိဳင္ေပမယ့္  
နွလံုးသားပင္စည္ခိုင္မွေန
သံျပိဳင္ေတြဟစ္ေၾကြး
ငါတို႔ေသြးနဲ႔ ေႏြးရမယ္။

မနက္ျဖန္ကို သင္ ပိုင္သလား။

ဆြဲကိုင္လိုက္စမ္းကြယ္
မဆံုးေသးတဲ့ ဒီပန္းတိုင္မွာ
မရွံဳးအႏိုင္ေတြ မလိုပါဘူး။ ေကာင္းမွဳ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။


အျပည့္အစံုသို႔